usługi budowlane na terenie Olsztyna i okolic

Polityka Poprawności

 

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych (dalej zwanych „Danymi”), pozyskanych za pośrednictwem strony internetowej www.metaltech.pl (zwanej dalej: „Stroną”).

 

Dane zbierane za pośrednictwem Strony, przetwarzane są zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa w zakresie ochrony danych osobowych, w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowychi w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenieo ochronie danych), zwane dalej „RODO”.

Przechowywanie Danych ma miejsce na zabezpieczonych serwerach, a dla ochrony Państwa prywatności, używamy bezpiecznego protokołu szyfrowania komunikacji (SSL).

Dodatkowo, Dane podawane przez Państwa w formularzu kontaktowym, traktowane są przez nas w kategorii danych poufnych i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

Niniejsza Polityka prywatności nie dotyczy przetwarzania Danych pracowników i współpracowników.

 

I.ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem Państwa Danych Osobowych jest Firma Remontowo Budowlana Goblin Dariusz Mochol; ul. Korczaka 88; 87-300 Brodnica

 2. Z Administratorem Danych Osobowych wsprawach dotyczących przetwarzania Danych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem tych Danych, można się skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: olsztyn@remonty-goblin.pl. lub listownie, na adres siedziby Administratora, wskazany w punkcie poprzedzającym.

 

II. CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ PODSTAWA PRAWNA ICH PRZETWARZANIA

 

 1. Kontaktując się z nami za pośrednictwem podanych na Stronie adresów e-mail, bądź poprzez wskazane na Stronie numery telefonów, wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych.

 2. Państwa Dane będziemy przetwarzać do czasu wycofania przez Państwa zgody na ich przetwarzanie, a po jej wycofaniu – do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu naszych działań, podjętych na podstawie tej zgody i ustania naszej odpowiedzialności z tytułu obowiązku rozliczalności i innych obowiązków nałożonych przez przepisy (w tym przepisy o ochronie danych osobowych czy przepisy podatkowe) – w celu m.in. ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, tworzenia zestawień i analiz na nasze potrzeby wewnętrzne, zapewnienia bezpieczeństwa sieci i informacji (tj. dla realizacji naszych tzw. prawnie uzasadnionych interesów, wynikających z art. 6 ust. 1 f) RODO) oraz wykazania spełnienia obowiązku rozliczalności i innych obowiązków, nałożonych obowiązującymi przepisami prawa (tj. dla wykonania obowiązków prawnych z art. 6 ust. 1 c) RODO).

 3. Państwa Danezbierane są w przypadku:

 1. wysłania wiadomości na podany na Stronie adres e-mail. Podstawa prawna: podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).

 2. złożenia zamówienia na poddany na Stronie adres e-mail, w celu przesłania oferty lub zawarcia umowy. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy(art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).

 1. W ramach przetwarzania Państwa Danych mogą być podejmowane w szczególności czynności takie jak ich: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, modyfikowanie, przeglądanie, wykorzystywanie, przesyłanie, rozpowszechnianie lub udostępnianie w inny sposób, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie, niszczenie. Operacje te mogą być dokonywane w sposób zautomatyzowany np. w systemach informatycznych lub niezautomatyzowany np. w kartotekach, w sposób papierowy.

 

III. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. Odbiorcami Państwa Danych są upoważnione przez Administratora osoby i/lub podmioty, które przetwarzajądane osobowe na polecenie Administratora, na podstawie udzielonego im upoważnienia lub zawartejumowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. „Podmioty przetwarzające”).

 2. Ponadto, odbiorcami Państwa Danych mogą być instytucje upoważnione z mocy prawa, w tym w szczególnościpodmioty upoważnione do odbioru Państwa Danych na podstawie odpowiednich przepisów prawa (np. organy państwowe czy organy ścigania).

 3. Państwa Dane mogą być także przekazywane dostawcom usług, z których usług Administrator korzysta przy prowadzeniu Strony (dostawcy hostingu). Dostawcy usług, którym mogą być przekazywane Państwa Dane,podlegają poleceniom Administratora, co do celów i sposobów przetwarzania tych Danych.

 

IV. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ

 

Administrator nie przekazuje Państwa Danych poza Europejski Obszar Gospodarczy ani do organizacji międzynarodowych.

 

V. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

Państwa Dane przechowywane są przez Administratora:

 1. w przypadku, gdy podstawą ich przetwarzania jest zgoda, wówczas Dane przetwarzane są przez Administratora tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody – przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić Administrator i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata;

 2. w przypadku, gdy podstawą przetwarzania jest wykonanie umowy, wówczas Dane przetwarzane są przez Administratora tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie – przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń oraz okres wywiązania się z obowiązków nałożonych przez prawo podatkowe i przepisy o rachunkowości, ciążących na Administratorze. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata;

 3. w każdym razie,w celu wykazania spełnienia obowiązku rozliczalności i innych obowiązków nałożonych przez przepisy o ochronie danych osobowych – przez okres trwania odpowiedzialności z tego tytułu.

 

VI. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

 

 1. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Państwa Danych, przysługuje Państwu:

 1. prawo dostępu do treści Danych, na podstawie art. 15 RODO; Macie Państwo prawo uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarza on Wasze Dane, a jeżeli ma to miejsce, przysługuje Państwu prawo do:

 1. uzyskania dostępu do swoich Danych;

 2. uzyskania informacji o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych Danych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych Danych, planowanym okresie przechowywania Danych albo o kryteriach ustalania tego okresu (gdy określenie planowanego okresu przetwarzania Danych nie jest możliwe), o przysługujących Państwu na mocy RODO prawach oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle Danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych Danych poza Unię Europejską;

 3. uzyskania kopii swoich Danych;

 1. prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO; Macie Państwo prawo do żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania, dotyczących WaszychDanych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów ich przetwarzania. Posiadacie Państwo prawo żądania uzupełnienia niekompletnych Danych;

 2. prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO; Macie Państwo prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych Danych, jeżeli:

 1. Dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;

 2. wycofaliście Państwo zgodę na ich przetwarzanie, w zakresie w jakim Dane były przetwarzane w oparciu o Waszą zgodę;

 3. wnieśliście sprzeciw wobec wykorzystywania Waszych Danych w celach marketingowych

 4. Dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;

 5. Dane muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego, przewidzianego w prawie Unii lub prawie Państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator.

Pomimo żądania usunięcia Danych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, Administrator może zachować pewne Dane w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jak również do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega. Dotyczy to w szczególności Danychobejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z usług świadczonych przez Administratora, czy też dodatkowo adresu zamieszkania/adresu korespondencyjnego, numeru zamówienia, które to Dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z zawartymi umowami sprzedaży lub świadczeniem usług;

 1. prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO; Zgłoszenie żądania, do czasu jego rozpatrzenia, uniemożliwia korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem Danych objętych żądaniem. Administrator nie będzie też wysyłał żadnych komunikatów, w tym marketingowych.Macie Państwo prawo do żądania ograniczenia wykorzystania Waszych Danych w następujących przypadkach:

 1. gdy kwestionujecie prawidłowość swoich Danych – wówczas Administrator ogranicza ich wykorzystanie na czas potrzebny do sprawdzenia prawidłowości danych, nie dłużej jednak niż na 7 dni;

 2. gdy przetwarzanie Danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia Danych zażądacie Państwo ograniczenia ich wykorzystania;

 3. gdy Dane przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub wykorzystywane ale są Państwu potrzebnew celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

 4. gdy wnieśliście Państwo sprzeciw wobec wykorzystania WaszychDanych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na szczególną sytuację – ochrona Państwa interesów, praw i wolności, przeważa nad interesami, które realizuje Administrator, przetwarzając Państwa Dane;

 1. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 RODO, przy czym prawo to nie przysługuje w przypadku, gdy:

 1. przetwarzanie Danych odbywa się na podstawie zgody – w takiej sytuacji można natomiast wycofać zgodę,

 2. przetwarzanie Danych jest niezbędne do wykonania umowy, której jesteście Państwo stroną,

 3. przetwarzanie Danych jest niezbędne do wypełnienia przez Administratora obowiązku prawnego.

Jeżeli sprzeciw okaże się zasadny i Administrator nie będzie miał innej podstawy prawnej do przetwarzania PaństwaDanych, Dane te zostaną usunięte, wobec przetwarzania których został wniesiony sprzeciw;

 1. prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 RODO; Posiadacie Państwo prawo otrzymania swoichDanych, które dostarczyliście Administratorowi, a następnie przesłania ich do innego, wybranego przez siebie administratora danych osobowych. Macie Państwo również prawo żądać, by Wasze Dane zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio takiemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe;

 2. prawo do cofnięcia zgody, na podstawie art. 7 ust. 3 RODO – cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody i nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez Administratora zgodnie z prawem przed jej cofnięciem;

 3. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie przez Administratora Państwa Danych narusza przepisy RODO;

 1. W sytuacji wystąpienia z uprawnieniemwynikającym z powyższych praw, Administrator albo spełnia to żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – Administrator nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy, informując Państwa uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania – o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.

 

VII. WYMÓG PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

Podanie Danych jest dobrowolne, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w formularzu kontaktowym Danych, uniemożliwi wysłanie wiadomości za pośrednictwem formularza kontaktowego, znajdującego się w zakładce „Kontakt”.

 

VIII. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI

 

Administrator nie będzie wykorzystywał Państwa Danych do profilowania bądź podejmowania zautomatyzowanych decyzji.

 

IX. PLIKI COOKIES

 

 1. Strona używa plików cookies, tzw. ciasteczek. Zapisywane są one na urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej Stronę, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia" oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu, pomagają dostosowywać oferowane produkty do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających Stronę.

 2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:

 1. Cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych, pochodzących z Państwa komputerów;

 2. Cookies trwałe: są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego i pozostają tam do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych, znajdujących się na Państwa komputerach.

 1. Administrator wykorzystuje cookies własne w celuanaliz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób korzystacie Państwo z naszej Strony, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.

 2. Administrator wykorzystuje cookies zewnętrzne w celu:

 1. prezentowania na Stronie, mapy wskazującej lokalizacje Administratora, za pomocą serwisu internetowego maps.google.com (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA);

 2. zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA);

 1. Mechanizm cookies jest bezpieczny dla Państwa komputerów. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Państwa komputerów wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Niemniej, w swoich przeglądarkach, macie Państwo możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów. W przypadku zastosowania tych opcji, korzystanie ze Strony będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

 2. W każdej chwili macie Państwo możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies.

 3. Poniżej przedstawiamy także, w jaki sposób można zmienić ustawienia popularnych przeglądarek internetowych, w zakresie stosowania plików cookies:

 1. przeglądarka Internet Explorer” https://support.microsoft.com/pl-pl/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer

 2. przeglądarka Microsoft EDGE: https://privacy.microsoft.com/pl-PL/windows-10-microsoft-edge-and-privacy

 3. przeglądarka Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

 4. przeglądarka Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl

 5. przeglądarka Safari: https://support.apple.com/pl-pl/HT201265

 6. przeglądarka Opera: https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/

 1. Strona zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące.

Copyright © 2015
Realizacja: virtualmedia.pl